Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Szukaj

Wyszukiwarka

Grupy Klientów

Nawigacja

Tu jesteś:
  • Aktualności-informacje

Treść strony

Informujemy, iż w dniu 14 kwietnia br. od godz. 0.15 do godz. 6.00 prowadzone będą po stronie First Data Polska S.A. prace administracyjne, w wyniku których w podanym przedziale czasowym mogą wystąpić maksymalnie dwie 35 minutowe przerwy funkcjonowania bankomatów sieci SGB i kart płatniczych wydanych w ramach SGB.

Jednocześnie informujemy, iż FDP S.A. dołoży starań, aby zminimalizować czas niedostępności systemów. Powyższe prace są związane z dostosowaniem systemów do wymogów Visa i MasterCard.

ODNOWIONY ODDZIAŁ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZOWIE

W dniu 24 lutego br. uroczyście otwarto odnowiony Oddział Banku Spółdzielczego w Tczowie. Zaproszonych gości powitała Prezes Zarządu pani Irena Zawadzka, wśród nich byli: wójt gminy Tczów pan Andrzej Wolszczak, ks. kanonik, Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela Janusz Kępczyński, członkowie Rady Nadzorczej BS w Zwoleniu z jej Przewodniczącym panem Stanisławem Leśniewskim, członkowie Zarządu Banku, pracownicy placówki oraz główni wykonawcy remontu. Kierownik placówki – Arkadiusz Baran w swoim przemówieniu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do odnowienia Oddziału oraz przybliżył jego historię i przedstawił dane dotyczące działalności. Głos zabrał również wójt gminy Tczów pan Andrzej Wolszczak, który podziękował władzom Banku Spółdzielczego w Zwoleniu za tak nowoczesną i funkcjonalną jednostkę. Poświęcenia Oddziału dokonał Proboszcz Janusz Kępczyński.

W chwili obecnej Bank Spółdzielczy w Zwoleniu Oddział w Tczowie zrzesza 527 członków i prowadzi 1600 rachunków bankowych a stan obliga oszczędności wynosi 13 mln 955 tys.zł. Załoga placówki składa się z pięciu osób. Wszystkich klientów serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty naszych placówek.

Przerwa w działaniu systemu eBankNet

Uprzejmie informujemy , że w związku z planowaną aktualizacją systemu w dniu 15 marca 2016 r. nastąpi przerwa w działaniu systemu eBankNet w godzinach od 12.00 do 15.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Komunikat Visa

Uprzejmie  informujemy, iż organizacja Visa podniosła maksymalny limit wypłat  gotówki  za pomocą usługi cash back z 200,00 zł do 300,00 zł. Obecnie  zarówno  posiadacze  kart  systemu  Visa  jak  i  MasterCard jednorazowo  podczas  zakupów  mogą  wypłacić  nawet  do  300,00  zł. Przypominamy,  że  w  ramach  systemu MasterCard nazwa handlowa usługi cash  back  to "Płać kartą i wypłacaj". Usługa Cash back jest dostępna dla  posiadaczy  wszystkich  kart  debetowych,  wydawanych zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych w punktach oferujących tę  usługę.  Aktualnie  usługa  jest  dostępna w ponad 43 tys. punktów handlowo - usługowych w Polsce.

KOMUNIKAT CZŁONKÓW BANKU

Zarząd Banku Spółdzielczego w Zwoleniu informuje, że w dniach 08-09 września 2015 roku odbędą się zebrania Grup Członkowskich przed Nadzwyczajnym Zebraniem Przedstawicieli planowanym w miesiącu październiku 2015 roku. Poniżej przedstawiamy terminy i godziny spotkań poszczególnych grup.

Przetarg

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU

ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kazanów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 653/3, obręb – 0004 - Kazanów, jednostka ewidencyjna 143601_2-Kazanów, o powierzchni 686 m2 oraz współwłasności działki Nr 653/4 o powierzchni 97 m2 stanowiącej drogę dojazdową do działki 653/3., dla których Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW. Nr RA1Z/00019157/1.

 

Charakterystyka nieruchomości:

Działka niezabudowana, niezagospodarowana, o kształcie zbliżonym do prostokąta, teren płaski, porośnięty trawą. Działka ogrodzona ogrodzeniem z elementów metalowych na podmurówce z bramą i furtką metalową. Dostęp do drogi publicznej poprzez drogę dojazdową, którą stanowi działka Nr 653/4. Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej w postaci sieci energii elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Sąsiedztwo działki to zabudowa jednorodzinna.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obciążenia:

brak.

Pierwszy  przetarg  na  sprzedaż  ww.  nieruchomości przeprowadzony  31.07.2014 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2/3 ceny oszacowania, tj.35.666,67 złotych brutto /słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 3.566,66 złotych na konto Banku Spółdzielczego w Zwoleniu nr 21915700020009000005511111, najpóźniej do dnia 30.10.2015 roku. Wadium jest nieoprocentowane.

Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Zwoleniu Al. Jana Pawła II 25, 26-700 Zwoleń osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 30.10.2015 do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach z napisem „oferta na zakup nieruchomości w Kazanowie”. Pisemna oferta powinna zawierać: imięi nazwisko, adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, zgodę małżonka oferenta na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, jeżeli oferent pozostaje w związku małżeńskim, a nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzących z tego majątku, potwierdzenie wpłaty wadium, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oświadczenie oferenta, że zapoznał się z aktualnym stanem prawnym i faktycznym nieruchomości i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz oferowaną cenę.

Część jawna przetargu odbędzie się dnia 02.11.2015 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Zwoleniu, Al. Jana Pawła II 25, 26-700 Zwoleń.

Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto najpóźniej na 3 dni przez wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży. Wadium podlega zaliczeniu w cenę sprzedaży. Wadium przepada na rzecz Banku Spółdzielczego w Zwoleniu jeżeli: 1) oferent wycofa lub zmieni ofertę po upływie terminu składania ofert, 2) oferent nie przystąpi do negocjacji w wyznaczonym terminie, w przypadku złożenia ofert równorzędnych, 3) oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłacenia ceny za nieruchomość. Wadium oferentów, którzy przegrali przetarg, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane przez nich konto. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i koszty sądowe pokrywa nabywca nieruchomości. Oględzin nieruchomości można dokonywać w dniach 10-30 października 2015 roku od godz. 9.00-14.00 na przedmiotowym terenie.

Więcej informacji w sprawie można uzyskać w Centrali Banku Spółdzielczego w Zwoleniu Al. Jana Pawła II 25, 26-700 Zwoleń , tel. 48 6762496, e-mail: bank@bs-zwolen.com.pl

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w Centrali Banku, adres j. w., Oddziale Banku w Kazanowie, Pl. Partyzantów 26, 26-713 Kazanów, Oddziale Banku w Tczowie, adres: 26-706 Tczów oraz na stronie internetowej Banku www.bs-zwolen.com.pl

 

Zwoleń, dnia 01.10.2015 roku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Zwoleniu.

program Visa Oferty

Z przyjemnością informujemy, iż 17 listopada br. rusza nowy program Visa Oferty.
Visa Oferty to nowoczesny program skierowany do indywidualnych użytkowników debetowych i kredytowych kart Visa.
Aby skorzystać z programu wystarczy posiadać ważną kartę z logo Visa wydaną przez SGB, zarejestrować ją na stronie Visa – Oferty Visa (www.visaoferty.pl ) i zapłacić nią u partnerów programu. Uczestnicy programu, którzy spełnią powyższe warunki, otrzymają bezpośrednio na rachunek swojej karty zwrot części wydanych na dane zakupy pieniędzy, w postaci tzw. moneyback
Partnerami programu są m.in.: Multikino, Kruk, Hilton, Telepizza, North Fish, Adidas, Reebok oraz Intersport, a z każdym miesiącem do akcji będą dołączać kolejni partnerzy.
Zapraszamy do korzystania z programu!

Doładowania telefonów

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu uprzejmie informuje, iż wprowadziliśmy w naszych bankomatach udogodnienie dla klientów-możliwość doładowania telefonów komórkowych. Zachęcamy do korzystania z tej usługi.

Nowe SMS-y

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu informuje, iż w związku z aktualizacją oprogramowania, zmieniła się treść oraz wygląd wysyłanych wiadomości do klientów. Celem aktualizacji było poprawienie szybkości wysyłanych SMS-ów oraz dodanie nowych funkcjonalności systemu.

Doładowanie telefonów w eBanknecie

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu uprzejmie informuje wszystkich klientów, iż została rozszerzona funkcjonalność usługi bankowości internetowej poprzez możliwość natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych Pre-Paid.

Przeniesienie Placówki

Informujemy iż z dniem 24.10.2016r. siedziba oddziału w Zwoleniu mieszcząca się przy ul. Wojska Polskiego 38 zostaje przeniesiona pod adres ul. Wojska Polskiego 46.

Prace administracyjne

Szanowni Państwo,

 

W dniach:

- 2 listopada od godziny 23:00 do  3 listopada do godziny 04:00

- 7 listopada  od godziny 23:00 do  8 listopada do godziny 04:00

dostawca systemu 3DSecure  będzie prowadził prace administracyjne.  

W związku z pracami w podanych przedziałach czasowych nie będzie możliwe dokonywanie transakcji 3DSecure

oraz wstrzymany będzie proces rejestracji kart w usłudze.

 

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Komunikat

Komunikat

Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 w 2017 r.

Harmonogram

Obwieszczenie

Licytacja

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Powołanie Wiceprezesa

Informujemy, że Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu w dniu 27.03.2019 roku odwołała Pana Wojciecha Machnika z z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych w związku z przejściem na emeryturę. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych Panią Jolantę Koncką. Jolanta Koncka dotychczas pełniła w Banku funkcję Kierownika Zespołu Kredytów. Posiada duże doświadczenie w pracy w Banku, doskonałe umiejętności interpersonalne i  fachową wiedzę.

Baner

obiekt Flash - karty

Dane teleadresowe

Telefon
48 676-23-05
Zadzwoń do nas!

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu
Al. Jana Pawła II 25, 26-700 Zwoleń
tel.: (48) 676 26 27 (48) 676 23 05
fax: (48) 67 642 29
Otwarte: pon-pt, 7:30–15:30 kasa: 7:30–15:00
 

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.