Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Szukaj

Wyszukiwarka

Grupy Klientów

Nawigacja

Tu jesteś:
  • Aktualności-informacje

Treść strony

Informujemy, iż w dniu 14 kwietnia br. od godz. 0.15 do godz. 6.00 prowadzone będą po stronie First Data Polska S.A. prace administracyjne, w wyniku których w podanym przedziale czasowym mogą wystąpić maksymalnie dwie 35 minutowe przerwy funkcjonowania bankomatów sieci SGB i kart płatniczych wydanych w ramach SGB.

Jednocześnie informujemy, iż FDP S.A. dołoży starań, aby zminimalizować czas niedostępności systemów. Powyższe prace są związane z dostosowaniem systemów do wymogów Visa i MasterCard.

ODNOWIONY ODDZIAŁ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZOWIE

W dniu 24 lutego br. uroczyście otwarto odnowiony Oddział Banku Spółdzielczego w Tczowie. Zaproszonych gości powitała Prezes Zarządu pani Irena Zawadzka, wśród nich byli: wójt gminy Tczów pan Andrzej Wolszczak, ks. kanonik, Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela Janusz Kępczyński, członkowie Rady Nadzorczej BS w Zwoleniu z jej Przewodniczącym panem Stanisławem Leśniewskim, członkowie Zarządu Banku, pracownicy placówki oraz główni wykonawcy remontu. Kierownik placówki – Arkadiusz Baran w swoim przemówieniu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do odnowienia Oddziału oraz przybliżył jego historię i przedstawił dane dotyczące działalności. Głos zabrał również wójt gminy Tczów pan Andrzej Wolszczak, który podziękował władzom Banku Spółdzielczego w Zwoleniu za tak nowoczesną i funkcjonalną jednostkę. Poświęcenia Oddziału dokonał Proboszcz Janusz Kępczyński.

W chwili obecnej Bank Spółdzielczy w Zwoleniu Oddział w Tczowie zrzesza 527 członków i prowadzi 1600 rachunków bankowych a stan obliga oszczędności wynosi 13 mln 955 tys.zł. Załoga placówki składa się z pięciu osób. Wszystkich klientów serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty naszych placówek.

Przerwa w działaniu systemu eBankNet

Uprzejmie informujemy , że w związku z planowaną aktualizacją systemu w dniu 15 marca 2016 r. nastąpi przerwa w działaniu systemu eBankNet w godzinach od 12.00 do 15.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Komunikat Visa

Uprzejmie  informujemy, iż organizacja Visa podniosła maksymalny limit wypłat  gotówki  za pomocą usługi cash back z 200,00 zł do 300,00 zł. Obecnie  zarówno  posiadacze  kart  systemu  Visa  jak  i  MasterCard jednorazowo  podczas  zakupów  mogą  wypłacić  nawet  do  300,00  zł. Przypominamy,  że  w  ramach  systemu MasterCard nazwa handlowa usługi cash  back  to "Płać kartą i wypłacaj". Usługa Cash back jest dostępna dla  posiadaczy  wszystkich  kart  debetowych,  wydawanych zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych w punktach oferujących tę  usługę.  Aktualnie  usługa  jest  dostępna w ponad 43 tys. punktów handlowo - usługowych w Polsce.

KOMUNIKAT CZŁONKÓW BANKU

Zarząd Banku Spółdzielczego w Zwoleniu informuje, że w dniach 08-09 września 2015 roku odbędą się zebrania Grup Członkowskich przed Nadzwyczajnym Zebraniem Przedstawicieli planowanym w miesiącu październiku 2015 roku. Poniżej przedstawiamy terminy i godziny spotkań poszczególnych grup.

Przetarg

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU

ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kazanów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 653/3, obręb – 0004 - Kazanów, jednostka ewidencyjna 143601_2-Kazanów, o powierzchni 686 m2 oraz współwłasności działki Nr 653/4 o powierzchni 97 m2 stanowiącej drogę dojazdową do działki 653/3., dla których Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW. Nr RA1Z/00019157/1.

 

Charakterystyka nieruchomości:

Działka niezabudowana, niezagospodarowana, o kształcie zbliżonym do prostokąta, teren płaski, porośnięty trawą. Działka ogrodzona ogrodzeniem z elementów metalowych na podmurówce z bramą i furtką metalową. Dostęp do drogi publicznej poprzez drogę dojazdową, którą stanowi działka Nr 653/4. Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej w postaci sieci energii elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Sąsiedztwo działki to zabudowa jednorodzinna.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obciążenia:

brak.

Pierwszy  przetarg  na  sprzedaż  ww.  nieruchomości przeprowadzony  31.07.2014 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2/3 ceny oszacowania, tj.35.666,67 złotych brutto /słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 3.566,66 złotych na konto Banku Spółdzielczego w Zwoleniu nr 21915700020009000005511111, najpóźniej do dnia 30.10.2015 roku. Wadium jest nieoprocentowane.

Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Zwoleniu Al. Jana Pawła II 25, 26-700 Zwoleń osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 30.10.2015 do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach z napisem „oferta na zakup nieruchomości w Kazanowie”. Pisemna oferta powinna zawierać: imięi nazwisko, adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, zgodę małżonka oferenta na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, jeżeli oferent pozostaje w związku małżeńskim, a nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzących z tego majątku, potwierdzenie wpłaty wadium, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oświadczenie oferenta, że zapoznał się z aktualnym stanem prawnym i faktycznym nieruchomości i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz oferowaną cenę.

Część jawna przetargu odbędzie się dnia 02.11.2015 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Zwoleniu, Al. Jana Pawła II 25, 26-700 Zwoleń.

Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto najpóźniej na 3 dni przez wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży. Wadium podlega zaliczeniu w cenę sprzedaży. Wadium przepada na rzecz Banku Spółdzielczego w Zwoleniu jeżeli: 1) oferent wycofa lub zmieni ofertę po upływie terminu składania ofert, 2) oferent nie przystąpi do negocjacji w wyznaczonym terminie, w przypadku złożenia ofert równorzędnych, 3) oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłacenia ceny za nieruchomość. Wadium oferentów, którzy przegrali przetarg, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane przez nich konto. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i koszty sądowe pokrywa nabywca nieruchomości. Oględzin nieruchomości można dokonywać w dniach 10-30 października 2015 roku od godz. 9.00-14.00 na przedmiotowym terenie.

Więcej informacji w sprawie można uzyskać w Centrali Banku Spółdzielczego w Zwoleniu Al. Jana Pawła II 25, 26-700 Zwoleń , tel. 48 6762496, e-mail: bank@bs-zwolen.com.pl

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w Centrali Banku, adres j. w., Oddziale Banku w Kazanowie, Pl. Partyzantów 26, 26-713 Kazanów, Oddziale Banku w Tczowie, adres: 26-706 Tczów oraz na stronie internetowej Banku www.bs-zwolen.com.pl

 

Zwoleń, dnia 01.10.2015 roku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Zwoleniu.

program Visa Oferty

Z przyjemnością informujemy, iż 17 listopada br. rusza nowy program Visa Oferty.
Visa Oferty to nowoczesny program skierowany do indywidualnych użytkowników debetowych i kredytowych kart Visa.
Aby skorzystać z programu wystarczy posiadać ważną kartę z logo Visa wydaną przez SGB, zarejestrować ją na stronie Visa – Oferty Visa (www.visaoferty.pl ) i zapłacić nią u partnerów programu. Uczestnicy programu, którzy spełnią powyższe warunki, otrzymają bezpośrednio na rachunek swojej karty zwrot części wydanych na dane zakupy pieniędzy, w postaci tzw. moneyback
Partnerami programu są m.in.: Multikino, Kruk, Hilton, Telepizza, North Fish, Adidas, Reebok oraz Intersport, a z każdym miesiącem do akcji będą dołączać kolejni partnerzy.
Zapraszamy do korzystania z programu!

Doładowania telefonów

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu uprzejmie informuje, iż wprowadziliśmy w naszych bankomatach udogodnienie dla klientów-możliwość doładowania telefonów komórkowych. Zachęcamy do korzystania z tej usługi.

Nowe SMS-y

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu informuje, iż w związku z aktualizacją oprogramowania, zmieniła się treść oraz wygląd wysyłanych wiadomości do klientów. Celem aktualizacji było poprawienie szybkości wysyłanych SMS-ów oraz dodanie nowych funkcjonalności systemu.

Doładowanie telefonów w eBanknecie

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu uprzejmie informuje wszystkich klientów, iż została rozszerzona funkcjonalność usługi bankowości internetowej poprzez możliwość natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych Pre-Paid.

Przeniesienie Placówki

Informujemy iż z dniem 24.10.2016r. siedziba oddziału w Zwoleniu mieszcząca się przy ul. Wojska Polskiego 38 zostaje przeniesiona pod adres ul. Wojska Polskiego 46.

Prace administracyjne

Szanowni Państwo,

 

W dniach:

- 2 listopada od godziny 23:00 do  3 listopada do godziny 04:00

- 7 listopada  od godziny 23:00 do  8 listopada do godziny 04:00

dostawca systemu 3DSecure  będzie prowadził prace administracyjne.  

W związku z pracami w podanych przedziałach czasowych nie będzie możliwe dokonywanie transakcji 3DSecure

oraz wstrzymany będzie proces rejestracji kart w usłudze.

 

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Komunikat

Komunikat

Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 w 2017 r.

Harmonogram

Obwieszczenie

Licytacja

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Powołanie Wiceprezesa

Informujemy, że Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu w dniu 27.03.2019 roku odwołała Pana Wojciecha Machnika z z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych w związku z przejściem na emeryturę. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych Panią Jolantę Koncką. Jolanta Koncka dotychczas pełniła w Banku funkcję Kierownika Zespołu Kredytów. Posiada duże doświadczenie w pracy w Banku, doskonałe umiejętności interpersonalne i  fachową wiedzę.

Wakacje kredytowe

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu umożliwia od dziś klientom którzy zaciągnęli w Banku m. in. kredyty gotówkowe, hipoteczne czy firmowe, przesunięcie terminów spłat rat kapitału kredytu z powodu ogłoszonego stanu epidemii wirusa COVID-19. Odroczenie dotyczy wyłącznie części kapitałowej raty. Klient w okresie odroczenia nadal będzie musiał spłacać odsetki.

Do odroczenia rat Bank wymaga minimum dokumentacji, tj. złożenia wniosku dostępnego tutaj oraz przesłania go za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty elektronicznej do placówki banku, w której zaciągnięty został kredyt.

Terminy rozpatrywania niektórych reklamacji

 W związku z wejściem w życie z dniem 7 kwietnia 2020 r. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (dalej: Rozporządzenie), Bank Spółdzielczy w Zwoleniu informuje, że:

  1.  

Prace administracyjne w obszarze kart płatniczych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 23-24 maja 2020 r. będą prowadzone będą prace administracyjne w obszarze kart płatniczych. Mogą one powodować przerwy w działaniu niektórych usług:

Niedostępność płatności BLIK

W związku z prowadzonymi pracami administracyjnymi w dniu 14.06.2020 r. od godz. 00:00 do godz. 07:00  niedostępne będą płatności BLIK. Prosimy o wcześniejsze zrealizowanie terminowych  płatności z wykorzystaniem BLIK lub korzystanie we wskazanym okresie z płatności kartą.

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA USŁUGI 3D Secure

 

Opis: Macintosh HD:Users:kw:Desktop:Zrzut ekranu 2020-07-3 o 13.05.54.pngUprzejmie  informujemy, że od dnia 01 lipca 2020 roku płatności kartami Banku w internecie nie będą potwierdzane (obowiązującymi do tej pory) wybranymi znakami z hasła 3D Secure. Zamiast tego wykonanie płatności w internecie wymagać będzie podania jednorazowego kodu SMS, który otrzymasz na numer telefonu komórkowego wskazany w Banku. Nie będziemy również wymagali rejestrowania kart w usłudze 3D Secure.

Informacja dla Beneficjentów Programu Tarczy Finansowej PFR

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

Baner

obiekt Flash - karty

Dane teleadresowe

Telefon
48 676-23-05
Zadzwoń do nas!

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu
Al. Jana Pawła II 25, 26-700 Zwoleń
tel.: (48) 676 26 27 (48) 676 23 05
fax: (48) 67 642 29
Otwarte: pon-pt, 7:30–15:30 kasa: 7:30–15:00
 

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.